Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Nieuws

Nieuwe stap in de ontwikkeling van de vrijetijdssite in Baal

12-11-2021

De bouw van een nieuwe sporthal in het centrum van Baal komt een stapje dichterbij. Er wordt nu gestart met het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning. Fase 1: Omgevingsaanvraag sporthal en parkeerfaciliteiten De zone als 'fase 1' aangeduid op het grondplan vormt de eerste fase van de ontwikkeling van de vrijetijdssite. In eerste instantie wordt een omgevingsaanvraag ingediend voor de sporthal en bijhorende parking.  De omgevingsaanvraag omvat:•    de bouw van een multifunctionele sporthal•    de realisatie van een Hoppinpunt met bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet•    de aanleg van een straatplein met verhoogd busperron •    de aanleg van een parking met overdekte fietsenstalling. De ontwerpplannen van de sporthal komen maximaal tegemoet aan de voorstellen van de verenigingen. Bij de inrichting van de site werd ook rekening gehouden met de vragen rond verkeersveiligheid en -leefbaarheid en met de aandachtspunten uit de mobiliteits- en toegankelijkheidstoets. Zie ook: Vraag & antwoord Openbaar onderzoek Het openbaar onderzoek loopt van 27 november tot en met 26 december 2021. De dossierstukken van het openbaar onderzoek kan je vanaf de start van het openbaar onderzoek inkijken via het omgevingsloket. Het volledige dossier ligt dan ook ter inzage bij de dienstomgeving, na afspraak alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kan je digitaal indienen via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen. Fase 2: inrichting buitensport  De inrichting van de buitensportterreinen zal deel uitmaken van een volgende omgevingsaanvraag. Deze zone, op het inplantingsplan aangeduid met fase 2, omvat een omnisportveld, een skatepark, padelvelden. Deze infrastructuur wordt nog verder uitgewerkt via kleinere participatietrajecten.

Nieuws

Vraag & antwoord

26-03-2021

Bijna 200 burgers gaven hun mening over de plannen voor het toekomstige belevingspark. Alle opmerkingen en suggesties werden grondig besproken en geëvalueerd. De meeste bijdragen zijn te herleiden tot een aantal belangrijke vragen waarop het lokaal bestuur een antwoord wil bieden.  Zijn er alternatieve locaties voor het bouwen van een sporthal of de aanleg vanbuitenterreinen? Een vrijetijdscomplex realiseren in de Kalvenne is uitgesloten wegens de geldende beperkingen van het RUP en de onmogelijkheid tot aankoop van de hiervoor noodzakelijke gronden. Ook de bestaande recreatie- en sportsites bieden geen of onvoldoende mogelijkheden om een sporthal en aanhorigheden te realiseren. Recreatiedomein Parkheide is een parkzone waar er geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn op vlak van recreatie. Rond het Sven Nys Cycling Center gelden strikte regels voor het organiseren van activiteiten of het uitbreiden van de bestaande sport- en recreatiemogelijkheden, bovendien is deze site geen eigendom van de gemeente. De terreinen van KV Tremelo zijn zonevreemd gelegen, ook hier is geen uitbreiding mogelijk. En op de terreinen van De Moor is alleen verblijfsrecreatie mogelijk, bovendien zijn deze terreinen geen eigendom van de gemeente. Houden deze plannen rekening met de verkeersveiligheid (dorpskern)? En wordt er voldoende parkeergelegenheid voorzien? Het indienen van de omgevingsaanvraag is gekoppeld aan een verplichte mobiliteitsstudie. Deze studie zal mogelijke aandachtspunten in kaart brengen. Tevens worden een aantal maatregelen genomen om het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Zo zal het polyvalent veld ingezet worden als (overdruk)parking tijdens avonduren, weekend, evenementen, … Aan de achterzijde van het sociaal huis worden een maximum aantal parkeerplaatsen (15) behouden. In Baal dorp zal kort parkeren ingevoerd worden. In de mobiliteitsstudie wordt het parkeren in de ruime omgeving verder in kaart gebracht. Biedt de sporthal voldoende mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van diverse vereningen? De sporthal wordt uitgerust met een multisportzaal met drie units en een aparte danszaal. Deze danszaal is geen fuifzaal, maar een ruimte voor diverse indoorsporten zoals zumba, turnen, yoga, … Op vraag van de verenigingen worden de plannen uitgebreid met een polyvalente zaal die kan gebruikt worden voor vergaderingen, als lunchruimte, voor culturele voorstellingen, ... De bestaande sportzaal 't Zand zal ingericht worden als gevechtssportzaal. In de sporthal worden ook mobiele tribunes voorzien voor competitiewedstrijden. Op deze manier wordt maximaal tegemoetgekomen aan de vragen van diverse verenigingen. Houden deze plannen rekening met de leefbaarheid van de buurt? Het lokaal bestuur wil met de buurtbewoners verder in debat gaan en samen met hen zoeken naar oplossingen om mogelijke overlast te beperken. De realisatie van de sport- en parkzone zal daarom pas in een tweede fase gebeuren. Hoe zal de definitieve inrichting van de buitensportterreinen eruitzien? Kunstgras? Nood aan een voetbalveld? Voldoende uitgebouwd skatepark? De inrichting van de sportzone zal het voorwerp uitmaken van een gefaseerd en diepgaander overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. Parallel aan dit traject wordt ook verder gewerkt aan de plannen van een skatepark in onze gemeente. Via een eerste skatehearing werden al een aantal voorstellen verzameld. Het lokaal bestuur gaat met deze werkgroep verder aan de slag om het skatepark vorm te geven en de jongeren te betrekken bij het opstellen van een afsprakencharter. Kan de parkzone uitgerust worden met speelelementen voor de (aller)kleinsten? Kan hier een losloopweide voor honden voorzien worden? De inrichting van de parkzone zal het voorwerp uitmaken van een gefaseerd en diepgaander overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. In het nabijgelen recreatiedomein Parkheide is echter al een hondenlosloopweide. Hier wordt tevens een speelbos ingericht met diverse speelelementen, klimparcours, … Worden er voldoende bomen voorzien als schaduwplekken of groene buffer? In de definitieve ontwerplannen zal er ruim aandacht zijn voor streekeigen, functioneel enonderhoudsvriendelijk groen.

Nieuws

Realisatie Belevingspark 't Zand op twee sporen

26-03-2021

Tijdens een (virtuele) wandeling konden inwoners en verenigingen kennismaken met de plannen voor het toekomstige sport - en belevingspark in Baal. Bijna 200 burgers gaven hun mening over dit project. Ook de adviesraden lieten hun stem horen. De meeste bijdragen zijn te herleiden tot enkele belangrijke vragen waarop het lokaal bestuur een antwoord wil bieden: voldoende ruim aanbod voor verenigingen, aandacht voor verkeersveiligheid in de dorpskern en de leefbaarheid van de buurt. Alle relevante vragen en ideeën worden meegenomen in een realisatietraject op twee sporen. 1. Omgevingsaanvraag sporthal en parkeerfaciliteiten In eerste instantie zal een omgevingsaanvraag ingediend worden voor de sporthal en bijhorende parkeerfaciliteiten. Het indienen van deze omgevingsaanvraag is gekoppeld aan een verplichte mobiliteitsstudie. Deze studie zal mogelijke aandachtspunten naar verkeersveiligheid en -leefbaarheid rond de site verder in kaart brengen. Ondertussen werden al een aantal maatregelen vooropgesteld om het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Ook de ontwerpplannen van de sporthal worden bijgestuurd om maximaal tegemoet te komen aan de voorstellen van diverse verenigingen. 2. Uitgebreide participatie sport- en parkzone De realisatie van de sport- en parkzone zal het voorwerp uitmaken van een gefaseerd en diepgaander overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. Het lokaal bestuur wil deze buitenaanleg opnieuw ter discussie stellen en dit gedeelte van het project via een constructief debat verder vormgeven.