Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent
Ontdek ze allemaal

Omgevingsvergunning definitief goedgekeurd

16-08-2023

De bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de omgevingsvergunning voor het nieuwe vrijetijdscomplex aan ’t Zand in Baal definitief goedgekeurd. De omgevingsvergunning omvat de bouw van een multifunctionele sporthal, de realisatie van een Hoppinpunt met bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet, de aanleg van een straatplein met verhoogd bus perron en de aanleg van een parking met overdekte fietsenstalling. De ontwerpplannen van de sporthal komen maximaal tegemoet aan de voorstellen van de verenigingen en houden rekening met de aandachtspunten uit de mobiliteits- en toegankelijkheidstoets. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er nog enkele bezwaren van buurtbewoners rond parkeerdruk en (geluids)overlast. Om hieraan verder tegemoet te komen werden de ontwerpplannen bijgestuurd. De overdrukparking is omgevormd tot een volwaardige parking, het terras aan de cafetaria veranderd in een groendak, en een ruimere groene buffer rond de site moet zorgen voor voldoende privacy. De gewijzigde plannen werden na een positief advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) definitief goedgekeurd. De volgende stap is het aanstellen van een aannemer. Daarna, vermoedelijk in het najaar, kunnen de werken starten. De bouwwerken zullen ongeveer 14 maanden duren.

Nieuwe stap in de ontwikkeling van de vrijetijdssite in Baal

12-11-2021

De bouw van een nieuwe sporthal in het centrum van Baal komt een stapje dichterbij. Er wordt nu gestart met het openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunning. Fase 1: Omgevingsaanvraag sporthal en parkeerfaciliteiten De zone als 'fase 1' aangeduid op het grondplan vormt de eerste fase van de ontwikkeling van de vrijetijdssite. In eerste instantie wordt een omgevingsaanvraag ingediend voor de sporthal en bijhorende parking.  De omgevingsaanvraag omvat:•    de bouw van een multifunctionele sporthal•    de realisatie van een Hoppinpunt met bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet•    de aanleg van een straatplein met verhoogd busperron •    de aanleg van een parking met overdekte fietsenstalling. De ontwerpplannen van de sporthal komen maximaal tegemoet aan de voorstellen van de verenigingen. Bij de inrichting van de site werd ook rekening gehouden met de vragen rond verkeersveiligheid en -leefbaarheid en met de aandachtspunten uit de mobiliteits- en toegankelijkheidstoets. Zie ook: Vraag & antwoord Openbaar onderzoek Het openbaar onderzoek loopt van 27 november tot en met 26 december 2021. De dossierstukken van het openbaar onderzoek kan je vanaf de start van het openbaar onderzoek inkijken via het omgevingsloket. Het volledige dossier ligt dan ook ter inzage bij de dienstomgeving, na afspraak alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kan je digitaal indienen via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen. Fase 2: inrichting buitensport  De inrichting van de buitensportterreinen zal deel uitmaken van een volgende omgevingsaanvraag. Deze zone, op het inplantingsplan aangeduid met fase 2, omvat een omnisportveld, een skatepark, padelvelden. Deze infrastructuur wordt nog verder uitgewerkt via kleinere participatietrajecten.

Vraag & antwoord

26-03-2021

Bijna 200 burgers gaven hun mening over de plannen voor het toekomstige belevingspark. Alle opmerkingen en suggesties werden grondig besproken en geëvalueerd. De meeste bijdragen zijn te herleiden tot een aantal belangrijke vragen waarop het lokaal bestuur een antwoord wil bieden.  Zijn er alternatieve locaties voor het bouwen van een sporthal of de aanleg vanbuitenterreinen? Een vrijetijdscomplex realiseren in de Kalvenne is uitgesloten wegens de geldende beperkingen van het RUP en de onmogelijkheid tot aankoop van de hiervoor noodzakelijke gronden. Ook de bestaande recreatie- en sportsites bieden geen of onvoldoende mogelijkheden om een sporthal en aanhorigheden te realiseren. Recreatiedomein Parkheide is een parkzone waar er geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn op vlak van recreatie. Rond het Sven Nys Cycling Center gelden strikte regels voor het organiseren van activiteiten of het uitbreiden van de bestaande sport- en recreatiemogelijkheden, bovendien is deze site geen eigendom van de gemeente. De terreinen van KV Tremelo zijn zonevreemd gelegen, ook hier is geen uitbreiding mogelijk. En op de terreinen van De Moor is alleen verblijfsrecreatie mogelijk, bovendien zijn deze terreinen geen eigendom van de gemeente. Houden deze plannen rekening met de verkeersveiligheid (dorpskern)? En wordt er voldoende parkeergelegenheid voorzien? Het indienen van de omgevingsaanvraag is gekoppeld aan een verplichte mobiliteitsstudie. Deze studie zal mogelijke aandachtspunten in kaart brengen. Tevens worden een aantal maatregelen genomen om het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Zo zal het polyvalent veld ingezet worden als (overdruk)parking tijdens avonduren, weekend, evenementen, … Aan de achterzijde van het sociaal huis worden een maximum aantal parkeerplaatsen (15) behouden. In Baal dorp zal kort parkeren ingevoerd worden. In de mobiliteitsstudie wordt het parkeren in de ruime omgeving verder in kaart gebracht. Biedt de sporthal voldoende mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van diverse vereningen? De sporthal wordt uitgerust met een multisportzaal met drie units en een aparte danszaal. Deze danszaal is geen fuifzaal, maar een ruimte voor diverse indoorsporten zoals zumba, turnen, yoga, … Op vraag van de verenigingen worden de plannen uitgebreid met een polyvalente zaal die kan gebruikt worden voor vergaderingen, als lunchruimte, voor culturele voorstellingen, ... De bestaande sportzaal 't Zand zal ingericht worden als gevechtssportzaal. In de sporthal worden ook mobiele tribunes voorzien voor competitiewedstrijden. Op deze manier wordt maximaal tegemoetgekomen aan de vragen van diverse verenigingen. Houden deze plannen rekening met de leefbaarheid van de buurt? Het lokaal bestuur wil met de buurtbewoners verder in debat gaan en samen met hen zoeken naar oplossingen om mogelijke overlast te beperken. De realisatie van de sport- en parkzone zal daarom pas in een tweede fase gebeuren. Hoe zal de definitieve inrichting van de buitensportterreinen eruitzien? Kunstgras? Nood aan een voetbalveld? Voldoende uitgebouwd skatepark? De inrichting van de sportzone zal het voorwerp uitmaken van een gefaseerd en diepgaander overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. Parallel aan dit traject wordt ook verder gewerkt aan de plannen van een skatepark in onze gemeente. Via een eerste skatehearing werden al een aantal voorstellen verzameld. Het lokaal bestuur gaat met deze werkgroep verder aan de slag om het skatepark vorm te geven en de jongeren te betrekken bij het opstellen van een afsprakencharter. Kan de parkzone uitgerust worden met speelelementen voor de (aller)kleinsten? Kan hier een losloopweide voor honden voorzien worden? De inrichting van de parkzone zal het voorwerp uitmaken van een gefaseerd en diepgaander overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. In het nabijgelen recreatiedomein Parkheide is echter al een hondenlosloopweide. Hier wordt tevens een speelbos ingericht met diverse speelelementen, klimparcours, … Worden er voldoende bomen voorzien als schaduwplekken of groene buffer? In de definitieve ontwerplannen zal er ruim aandacht zijn voor streekeigen, functioneel enonderhoudsvriendelijk groen.

Meer nieuws & activiteiten

Belevingspark 't Zand: ontdek de video

Tremelo wil een nieuwe plek maken waar iedereen op een andere manier kan komen sporten en ontspannen. Ontdek de plannen via een virtuele wandeling door het gebied.

Op pad in Belevingspark 't Zand

Belevingspark 't Zand

Tremelo wil een nieuwe plek maken waar iedereen op een andere manier kan komen sporten en ontspannen. Laat ons weten hoe we het project nog sterker kunnen maken!

Burgerparticipatieproject 'Tremelo troef!': ideeën & suggesties voor sport en vrije tijd

september 2019

Meerjarenplan 2020-2025: actieplannen voor bouw polyvalente sporthal

december 2019

Participatietraject Belevingspark 't Zand

februari - maart 2021

Voorontwerp Belevingspark 't Zand

april - mei 2021

Omgevingsaanvraag Belevingspark 't Zand

september 2021