Vraag & antwoord

Bijna 200 burgers gaven hun mening over de plannen voor het toekomstige belevingspark. Alle opmerkingen en suggesties werden grondig besproken en geëvalueerd. De meeste bijdragen zijn te herleiden tot een aantal belangrijke vragen waarop het lokaal bestuur een antwoord wil bieden. 

Zijn er alternatieve locaties voor het bouwen van een sporthal of de aanleg van
buitenterreinen?

Een vrijetijdscomplex realiseren in de Kalvenne is uitgesloten wegens de geldende beperkingen van het RUP en de onmogelijkheid tot aankoop van de hiervoor noodzakelijke gronden. Ook de bestaande recreatie- en sportsites bieden geen of onvoldoende mogelijkheden om een sporthal en aanhorigheden te realiseren. Recreatiedomein Parkheide is een parkzone waar er geen uitbreidingsmogelijkheden meer zijn op vlak van recreatie. Rond het Sven Nys Cycling Center gelden strikte regels voor het organiseren van activiteiten of het uitbreiden van de bestaande sport- en recreatiemogelijkheden, bovendien is deze site geen eigendom van de gemeente. De terreinen van KV Tremelo zijn zonevreemd gelegen, ook hier is geen uitbreiding mogelijk. En op de terreinen van De Moor is alleen verblijfsrecreatie mogelijk, bovendien zijn deze terreinen geen eigendom van de gemeente.

Houden deze plannen rekening met de verkeersveiligheid (dorpskern)? En wordt er voldoende parkeergelegenheid voorzien?

Het indienen van de omgevingsaanvraag is gekoppeld aan een verplichte mobiliteitsstudie. Deze studie zal mogelijke aandachtspunten in kaart brengen. Tevens worden een aantal maatregelen genomen om het aantal parkeerplaatsen te verhogen. Zo zal het polyvalent veld ingezet worden als (overdruk)parking tijdens avonduren, weekend, evenementen, … Aan de achterzijde van het sociaal huis worden een maximum aantal parkeerplaatsen (15) behouden. In Baal dorp zal kort parkeren ingevoerd worden. In de mobiliteitsstudie wordt het parkeren in de ruime omgeving verder in kaart gebracht.

Biedt de sporthal voldoende mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van diverse vereningen?

De sporthal wordt uitgerust met een multisportzaal met drie units en een aparte danszaal. Deze danszaal is geen fuifzaal, maar een ruimte voor diverse indoorsporten zoals zumba, turnen, yoga, … Op vraag van de verenigingen worden de plannen uitgebreid met een polyvalente zaal die kan gebruikt worden voor vergaderingen, als lunchruimte, voor culturele voorstellingen, ... De bestaande sportzaal 't Zand zal ingericht worden als gevechtssportzaal. In de sporthal worden ook mobiele tribunes voorzien voor competitiewedstrijden. Op deze manier wordt maximaal tegemoetgekomen aan de vragen van diverse verenigingen.

Houden deze plannen rekening met de leefbaarheid van de buurt?

Het lokaal bestuur wil met de buurtbewoners verder in debat gaan en samen met hen zoeken naar oplossingen om mogelijke overlast te beperken. De realisatie van de sport- en parkzone zal daarom pas in een tweede fase gebeuren.

Hoe zal de definitieve inrichting van de buitensportterreinen eruitzien? Kunstgras? Nood aan een voetbalveld? Voldoende uitgebouwd skatepark?

De inrichting van de sportzone zal het voorwerp uitmaken van een gefaseerd en diepgaander overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden.

Parallel aan dit traject wordt ook verder gewerkt aan de plannen van een skatepark in onze gemeente. Via een eerste skatehearing werden al een aantal voorstellen verzameld. Het lokaal bestuur gaat met deze werkgroep verder aan de slag om het skatepark vorm te geven en de jongeren te betrekken bij het opstellen van een afsprakencharter.

Kan de parkzone uitgerust worden met speelelementen voor de (aller)kleinsten? Kan hier een losloopweide voor honden voorzien worden?

De inrichting van de parkzone zal het voorwerp uitmaken van een gefaseerd en diepgaander overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden.

In het nabijgelen recreatiedomein Parkheide is echter al een hondenlosloopweide. Hier wordt tevens een speelbos ingericht met diverse speelelementen, klimparcours, …

Worden er voldoende bomen voorzien als schaduwplekken of groene buffer?

In de definitieve ontwerplannen zal er ruim aandacht zijn voor streekeigen, functioneel en
onderhoudsvriendelijk groen.