Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Een Beleidsplan Ruimte voor huidige en toekomstige generaties: openbaar onderzoek van 1 april tot 29 juni 2024

25-03-2024

Tremelo is een aantrekkelijke landelijke en groene woongemeente. Deze identiteit wordt door onze inwoners sterk gekoesterd en vormt vaak de belangrijkste reden waarom we in Tremelo wonen. Dat willen we op geen enkele manier onder druk zetten, niet nu en niet in de toekomst 

Met het Beleidsplan Ruimte Tremelo maken we als gemeente duidelijk rond welke principes het toekomstig ruimtelijk beleid zal opgebouwd worden en waar we naartoe willen werken op lange termijn. Het ontwerp-Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte Tremelo bevat enerzijds een strategische visie, die ambities op lange termijn vastlegt. Daarnaast omvat het twee beleidskaders met meer concrete doelstellingen op korte termijn, namelijk Kernversterking en Open Ruimte. Om de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is ook een ontwerp-plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Dit rapport licht de milieueffecten van de verschillende ambities en acties uit het Beleidsplan toe.

Voor het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte Tremelo en het bijhorend plan-MER wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 april 2024 tot 29 juni 2024. De ontwerpplannen kan je in het gemeentehuis inkijken bij de dienst omgeving (maak vooraf een afspraak) of online raadplegen op www.tremelo.be/beleidsplan-ruimte.

Bezwaren of opmerkingen kan je indienen per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, gemeente Tremelo, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo, via e-mail naar omgeving@tremelo.be of via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

De infomarkt gaat door op zondag 5 mei 2024 op ‘Damiaan beweegt’ aan het Damiaanmuseum in Tremelo van 12u00 tot 16u00 (adres Damiaanmuseum: Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo). Tijdens de infomarkt geven experten uitleg en beantwoorden ze jouw vragen. Iedereen is welkom!

 

 

 

Nieuws

Lancering Ons Gedacht

03-11-2021

Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken. Daarom werken we aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een robuuste langetermijnvisie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in Tremelo. Dit beleidsplan willen we de komende jaren samen met zoveel mogelijk belanghebbenden vormgeven. Ook jij hebt wel een gedacht over de toekomst van onze gemeente, niet?

Van structuurplan naar beleidsplan

Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 2012. Ondertussen zijn er nieuwe inzichten. Met de opmaak van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan wil het lokaal bestuur inspelen op nieuwe uitdagingen en ambities. Deze gaan onder meer over het versterken van de dorpskernen en het behoud van open ruimte.

De opmaak van het Beleidsplan Ruimte is een driejarig traject waarin we breed gedragen en onderbouwde beslissingen nemen:

2021 Start verkenningsfase en opmaak focusnota - in kaart brengen sterktes en knelpunten van Tremelo 2022 Conceptnota - bepalen van de krachtlijnen van het nieuwe Beleidsplan Ruimte 2023 (Voor)ontwerp - eerste ontwerp van het Beleidsplan Ruimte 2024 Definitief ontwerp Beleidsplan Ruimte Jouw gedacht voor het Beleidsplan ruimte

Wat zijn volgens jou de uitdagingen voor de ruimtelijke ontwikkeling in Tremelo. Wat vind jij belangrijk? Waar moet volgens jou meer aandacht naartoe gaan? We zijn benieuwd naar jouw gedacht voor het Beleidsplan Ruimte. Daarom ontwikkelden we een spel. En niet zomaar eentje. Via een bordspel verzamelen we op een luchtige en ludieke manier standpunten en suggesties voor het nieuwe Beleidsplan Ruimte. Al spelenderwijs kan jij jouw gedacht geven over ruimtelijke thema's zoals wonen, handel en voorzieningen, open ruimte, vrije tijd, natuurbeleving en mobiliteit in Tremelo. Een plezante aanpak wil niet zeggen dat dit niet serieus wordt genomen. Integendeel, jouw inbreng nu, zal Tremelo de komende jaren mee vormgeven.

Speel zelf het spel

Leen het spel via de spelotheek in de bib of vraag het hier aan, en speel het met familie, vrienden, collega’s, ...

Vraag het spel aan