Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over de cultuurprijs

Algemeen

Cultuurraad Tremelo reikt tweejaarlijks de Tremelose cultuurprijs uit. Iedere vorm van bijzondere
inzet voor kunst en cultuur komt in aanmerking voor nominatie voor de cultuurprijs.

Deelname

De cultuurprijs zal toegekend worden aan één persoon of één lid/meerdere leden van een vereniging
volgens volgende bepalingen. De genomineerde:
● Leverde een opmerkelijke prestatie op cultureel vlak;
● of maakte zich verdienstelijk op het vlak van cultuurbeoefening of -verspreiding;
● of wordt bekroond o.w.v. een verdienstelijke loopbaan op cultureel vlak.
● Heeft niet eerder de cultuurprijs ontvangen en is inwoner van Tremelo.

Nominatie

● Inwoners van Tremelo kunnen kandidaten gemotiveerd nomineren via het participatieplatform “Tremelo Troef”.
● Een kandidaat moet genomineerd worden door een derde.
● De nominaties dienen vergezeld te zijn van een korte verantwoording waarin de loopbaan en/of de verdiensten en creativiteit van de kandidaat worden toegelicht.
● De nominatie moet voor 1 juni van het betreffende jaar ingediend worden.

Toekenningsprocedure

● De werkgroep van de cultuurraad beoordeelt gemotiveerd de inzendingen op geldigheid en
naleving van het reglement.
● De door de werkgroep geselecteerde kandidaten worden voorgelegd aan het bestuursorgaan
van de cultuurraad.
● Hierop volgt een geheime stemming binnen het bestuursorgaan:
- Door tenminste 8 leden van het bestuursorgaan.
- Elke stemgerechtigde weerhoudt 3 kandidaten en geeft resp. 3/2/1pt.
- De kandidaat met de meeste punten wordt de winnaar.
- Bij gelijke punten volgt een nieuwe stemming tussen alle gekozen kandidaten tot er 1 winnaar is.
- Een lid van het bestuursorgaan van de cultuurraad kan niet stemmen voor een voorgedragen kandidaat van de eigen vereniging.
● De gekozen winnaar wordt gemotiveerd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist de uiteindelijke toekenning.
● Alle in dit reglement niet voorziene aangelegenheden en/of de eventuele betwistingen die er kunnen uit voortvloeien, zullen te goeder trouw door de werkgroep beslecht worden.

Uitreiking

● De cultuurprijs wordt officieel uitgereikt tijdens Tremartre, editie van het betreffende jaar.
● De winnaar ontvangt een persoonlijk gedicht met bijbehorende oorkonde en een museumpas.
● De winnaar krijgt een eervolle vermelding op een gegraveerde metalen gedenkplaat, aangebracht op de buitenmuur van cultuurzaal Lindebloesem (bibliotheeksite).

Deel op facebook
Deel op twitter