home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Van inspiratie naar ontwerp

29-09-2023

Een 50-tal deelnemers tekenden present op de inspiratiesessie op dinsdag 26 oktober. Zowel vertegenwoordigers van adviesraden als geïnteresseerde burgers zakten af naar de Lindebloesem. 

Na een eerste kennismakingsronde, volgde een stevig infoluik. 

Eerst werd de context rond adviesraden en lokale participatie geschetst. Want overal in Vlaanderen poppen boeiende vraagstukken op: representativiteit versus diversiteit, plaats van adviesraden binnen actieve samenleving en participatie-initiatieven, wat met instroom en uitstroom binnen adviesraden, wat met ‘vastgeroeste’ systemen … Maar vooral: hoe kunnen we binnen dit vernieuwde landschap anno 2023 samen met het beleid impact realiseren?

Vervolgens werden een aantal inspirerende voorbeelden uit Vlaanderen voorgelegd. Wat is een burgerkabinet? Hoe organiseren strategische ateliers de manier waarop burgers advies kunnen geven? Wat kan de meerwaarde zijn van een participatieraad?

Aansluitend kwamen de resultaten van onze lokale bevraging aan bod.

Aan participatietafels gingen we op verkenning over wat voor Tremelo kan werken. Hoe kunnen we écht  impact hebben op het beleid vanuit adviesverlening? Wat hebben we dan te doen op korte termijn en op middellange termijn? Wat hebben we dan los te laten of anders aan te pakken? Welke ondersteuning is er nodig?

Deze eerste inspiratiesessie is gebaseerd op informatie en inspiratie aan een brede groep. De betrokkenheid en het enthousiasme was groot. Deelnemers voelen dat er andere meningen en perspectieven zijn dan die van henzelf.  Alle inzichten nemen we nu verder mee naar inhoud en ontwerp.

De ontwerpsessies zijn gepland vanaf november.

 

Meer nieuws & activiteiten

Jouw mening is onze troef!

Democratie houdt niet op bij het zesjaarlijks inkleuren van een bolletje op een stemformulier. Nee, jouw stem is altijd belangrijk voor ons.

Schrijf je in voor het burgerpanel

Bevraging werking adviesraden

Wat betekent participatie voor jou? In welke mate zijn adviesraden een goede manier om burgers actief te betrekken bij het lokale beleid? Wat zijn nieuwe of actuele vormen van participatie en wat is het effect ervan op de bestaande adviesradenwerking? 

Inforonde adviesraden

april - mei 2023

Bevraging adviesraden, lokaal bestuur en burgers

juni 2023

Inspiratiesessie

26 september 2023

Ontwerpsessies

november 2023 - februari 2024

Voorstelling blauwdruk adviesverlening in Tremelo

april - mei 2024